Het Immendaal

Sinds eind maart 2018 ben ik, behalve strategisch vastgoedadviseur, ook programmaleider Het Immendaal bij Atlant wonen zorg welzijn in Apeldoorn. Ik ben verantwoordelijk voor de nieuwbouw van 40 plaatsen voor mensen met zware dementie op de fraaie locatie Het Immendaal in Beekbergen. Verder horen de ingebruikname de tijdelijke huisvesting en verbetering van het woon- en leefklimaat en de herbestemming van het bestaande vastgoed deel uit van het programma. De planvorming gebeurt uiteraard in nauw overleg en samenspraak met medewerkers, vertegenwoordigers van clienten, buurtbewoners en staf en directie.

Patyna

Voor P{atyna (Friesland) ben ik betrokken bij de herontwikkeling van verpleeghuis De Ielânen in Sneek. Het terrein wordt volledig herverkaveld en de voorzieningen vernieuwd en herordend. Naast woningbouw komt er ook een groot zorgprogramma voor WLZ en Geriatrische Revalidatie. Mijn bijdrage betreft de ontwikkeling van het Programma van Eisen, ruimtestaten en haalbaarheidsstudie voor het zorggedeelte en de samenwerking met andere adviseurs voor de inpassing op de kavel.

Strategische Vastgoedplannen

In 2017 heb ik voor twee zorgorganisaties, namelijk Opella in Ede en Atlant in Beekbergen, het Strategische Vastgoedplannen opgesteld.

Conceptontwikkeling Het Parkhuis

Woonzorgconcept is in 2017 gevraagd om, samen met Bram Heijnsbroek Interim en Advies, te ondersteunen bij conceptontwikkeling voor nieuwbouw op de hoofdlocatie. Het gaat om 112 plaatsen voor psychogeriatrie bij het Parkhuis in Dordrecht. De eerste fase is inmiddels afgerond en heeft in juni 2017 geresulteerd in een Besluitvormingsdocument met daarin de hoofdlijnen van het concept en de onderbouwing daarvan. Daarnaast bevat dit document een eerste financiële haalbaarheidsstudie. Het Besluitvormingsdocument is  onderschreven door de Raad van Toezicht.

Ondersteuning en onderzoek nieuwbouw De Schiphorst Meppel (2010 – 2016)

3194 halftoneStichting De Noorderboog heeft mij in 2010 ingeschakeld voor het opstellen van het Programma van Eisen voor de nieuwbouw van het verpleeghuis De Schiphorst in Meppel. Daarbij zijn met name de ontwerpuitgangspunten van mijn eigen onderzoek leidend geweest bij het inschakelen van mijn expertise. Ik heb het Programma van Eisen opgesteld samen met medewerkers en cliënten in de gebruikersgroep. Hiervoor zijn workshops georganiseerd en ben ik betrokken gebleven bij het gehele ontwerp en alle keuzes van afwerking en inrichting. Deze opdracht is uitgevoerd ten tijde van mijn dienstverband bij draaijer+partners. Het resultaat is niet alleen een fraai gebouw, maar ook een effectief gebouw, dat zeer geschikt is voor het huisvesten van dementerende ouderen. Ten opzichte van de oudbouw is er in de nieuwbouw sprake van een halvering van het ziekteverzuim van personeel en een reductie van het gebruik van psychofarmaca door bewoners van zo’n 60%. Dit is bereikt door onder meer veel bewegingsvrijheid voor bewoners in te bouwen, goed gebruik van daglicht, optimale groepsgroottes en lay-out van de groepen. Verder is goed gewerkt met onder meer kleuren en contrasten, oriëntatiehulpen, akoestiek, contact met de natuur, en andere positieve en negatieve prikkels in de omgeving.

Visio Breda (2013 – 2016)

Voor Koninklijke Visio ben ik betrokken geweest bij twee projecten. De eerste is een zorglocatie voor mensen met een visuele beperking in combinatie met een verstandelijke beperking. Het betrof conceptontwikkeling, een haalbaarheidsstudie en businesscase voor de investering in het vastgoed. Er is een ruimtelijk functioneel en technisch-functioneel programma van eisen gemaakt en op basis daarvan een stedenbouwkundige studie. Deze is met de gemeente besproken en samen met de opdrachtgever en architect hebben wij draagvlak gecreëerd bij de gemeente. Het plan omvat twee groepswoningen en een zestal appartementen, in totaal 23 plaatsen op een kavel van ca. 1800 m2 in een woonwijk in Breda. De businesscase is door mij opgesteld en door Koninklijke Visio vastgesteld. Momenteel vinden gesprekken met ontwikkelaars en beleggers plaats voor de realisatie van het plan. Deze referentie is uitgevoerd ten tijde van mijn dienstverband bij draaijer+partners.

 

Veilig werken en vastgoed De Trans (2015)

0534 halftoneDe Trans, een organisatie voor zorg aan verstandelijk beperkte mensen, heeft in 2015 een project “Veilig Werken” uitgevoerd, waarbij ook de risico’s die uit het vastgoed voortvloeien werden betrokken. Men heeft mij gevraagd een viertal locaties te analyseren en aanbevelingen te doen voor verbetering. De achtergrond hiervan was, dat als de fysieke omgeving (de locatie, de inrichting) stress veroorzaakt bij gebruikers, dat de kans op incidenten in allerlei vormen, vaker voorkomen. Een fysieke omgeving echter die het welbevinden versterkt, vermindert ook de kans op incidenten. Ik heb vier locaties onderzocht op aspecten van healing environment en ontwerp en inrichting aanbevelingen gedaan. Over het vervolg hierop voor andere locaties van De Trans wordt momenteel gesproken. Deze referentie is uitgevoerd ten tijde van mijn dienstverband bij draaijer+partners.

3575VlasborchVisio Vught (2015 – 2016)

Het andere project voor Koninklijke Visio betreft een woonzorgcentrum voor mensen met een visuele beperking. Hiervoor hebben we een Programma van Eisen en een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Mijn aandeel betrof met name de inhoudelijke kant. Onderzocht werd hoe de appartementen meer marktconform konden worden opgezet (vergroting door samenvoeging en uitbreiding). Daarnaast werden functie van het domein Revalidatie en Advies aan deze locatie toegevoegd. Nagedacht is over de synergie met Wonen en Dagbesteding en de ruimtelijke invulling van deze samenvoeging. Hiervoor heb ik workshops gehouden met medewerkers en cliënten teneinde het globaal programma van eisen op te stellen. Verder zijn onder meer een constructieve analyse en een bestemmingsplanonderzoek gedaan. Op basis hiervan heeft een architect een vlekkenplan gemaakt. Deze referentie is uitgevoerd ten tijde van mijn dienstverband bij draaijer+partners.

Atlant Zorggroep

Voor Atlant Zorggroep in Apeldoorn ben ik de afgelopen jaren actief geweest op veel vastgoedprojecten. Ik ben sparring partner voor de bestuurder  en directeur bedrijfsvoering op het gebied van strategie en vastgoed.KW LEVS

 

Artists’ Impression Nieuw Koningin Wilhelmina (© LEVS Architecten)

Voorbeelden van werkzaamheden voor Atlant zijn:

  • Opstellen Strategisch vastgoedplan 2014 inclusief marktanalyse en gezamenlijk ontwikkelen van locatiestrategieën
  • Doorrekening van de NCW van de gehele portefeuille, analyse impairment;
  • Inhoudelijke en financiele bijdragen aan het Masterplan voor locatie Het Immendaal (2014);
  • Financiële en inhoudelijke advisering huuronderhandelingen met woningcorporatie voor locatie Koningin Wilhelmina;
  • Onderzoek naar private zorgmodellen in het middensegment.

 

Share This