Visie op zorgvastgoed

Vastgoed

Het is belangrijk een goede balans te zoeken tussen het directe doel van het vastgoed (wonen met zorg, dienstverlening, service) en het indirecte doel: waardeontwikkeling en toekomstwaarde. Voor een belegger of corporatie is woningmarktconformiteit vaak leidend, terwijl voor de zorginstelling juist functionaliteit en bedrijfswaarde belangrijk zijn.
Soms wordt vastgoed te eenzijdig benaderd en ligt de nadruk teveel op woningmarktconformiteit terwijl juist de specifieke eisen voor een specifieke doelgroep leidend zouden moeten zijn. Omgekeerd wordt soms uitsluitend naar de functionaliteit voor het bedrijfsproces gekeken, terwijl woningmarktconformiteit en daarmee beleggerswaarde, met een beperkte wijziging eveneens is in te bouwen.

Ontwikkelingen

Zowel aan de vraagkant als aan de aanbodkant zijn er dingen aan het veranderen. De vraag naar (wonen met) zorg wordt niet meer vanuit een centrale sturing door de overheid bepaald, maar wordt nu overgelaten aan de markt. Voor lichte zorg is dat de private markt (onder regie van de gemeente / WMO) en voor de zware zorg spelen verzekeraars een belangrijke rol. We waren gewend om voort te borduren op wat er al was en op basis van bevolkingsontwikkeling aanpassingen te plegen in het volume. Het bleef eenheidsworst. Er staan nu zorgondernemers op die beter naar de markt kijken, naar voorkeuren, wensen en mogelijkheden van hun klanten. Voor het eerst worden nu ook bestedingspatronen, leefstijl, wensen en voorkeuren leidend gemaakt. Marktsegmentering vindt plaats. Dat is ook van belang omdat de bestedingspatronen van mensen veranderen; er komt bijvoorbeeld een grote groep welvarende senioren aan die hogere eisen stelt aan hun woonsituatie dan gebruikelijk. Een van de doelstellingen van de stelselwijziging is ook om meer eigen betalingen mogelijk te maken. Ook aan die kant vindt segmentering plaats.

Aan de aanbodkant is er ook sprake van grote veranderingen. Traditionele intramurale zorginstellingen zien hun vastgoed leeglopen. Alle lichte zorg wordt immers aan de markt overgelaten en er blijkt in de markt maar beperkt behoefte te bestaan aan de voorzieningen die we van overheidswege zo lang in stand hebben gehouden. Veel verouderd vastgoed (verzorgingshuizen, GGZ-terreinen, LVG-voorzieningen/dagbesteding) moet op korte termijn worden afgestoten of herbestemd. Veel zorginstellingen richten zich op een beperktere core-business, namelijk de zorg die nog intramuraal vergoed wordt (zware zorg, voor mensen met een kleinere beurs). Voor die product-marktcombinaties blijft het aanbod van overheidswege in stand gehouden. Daarnaast ontstaan er nu ook veel kleinschalige private initiatieven in de ouderenzorg, in het hogere segment.
Er ontstaan nieuwe marktkansen, vooral in het middensegment. Mensen die in staat én bereid zijn te betalen voor allerlei vormen van:

  • beschermd wonen
  • wonen met service
  • wonen met zorg

Traditionele zorginstellingen laten deze markt nog liggen en private aanbieders zijn gericht op het hogere segment.
Met Woonzorgconcept wil ik nieuwe zorgondernemers, maar ook bestaande zorginstellingen helpen om hun woonzorgconcepten goed op de markt te laten aansluiten. Zij missen daarbij vaak de combinatie van kennis van vastgoed en van zorg en cliënten. Die combinatie kan ik bieden.

CONTACT

Arnout Siegelaar
arnout@woonzorgconcept.nl
06 25 171 575
Burg. Jhr Quarles van Uffordlaan 145
7321 ZP Apeldoorn

KvK: 65750349
BTW: NL001382970B92
Bank: NL64 TRIO 0390 4133 13

Algemene voorwaarden Woonzorgconcept (PDF)